top of page

Hva er sjamanisme og hva er en SJAMAN ?

Hva er sjamanisme og hva er en sjaman ?


Det er mange selverklærte sjamaner i Norge. På feil grunnlag

mener vi. Vi forklarer her hva sjamanisme er og hva en

sjaman er... og hvilken hjelp du kan forvente å få av en sjaman.


I tradisjonell sjamanisme foregår reisen til åndeverdenen i et

kosmos bestående av underverden, mellomverden og oververden.

Her får sjamanen kontakt med guder, åndehjelpere, avdøde

sjeler, forfedre eller kraftdyr. En annen metode er å la seg besette

og bli medium for en åndelig kraft. Hensikten er å hente kunnskap,

råd og kraft med seg tilbake til vår fysiske verden, for så å kunne

helbrede og veilede andre. Mystikere har gjennom tidene

formidlet opplevelser av møter med andre livsformers bevissthet,

når de selv er i en dypt endret bevissthetstilstand.


Sjamanen er broen, ofte kalt bindeleddet, mellom den fysiske

verden og åndeverden. For å dra til åndeverden bruker gjerne

sjamanen en tromme eller rasle for å endre bevissthetstilstand.

Vedkommende drar da på en trommereise til den ikke-ordinære

verden, altså åndeverden.

Oververden og underverden er to verdener som er beskyttet,

altså ufarlige verdener å fra inn i. Mellomverden er en ubeskyttet

verden og man må da ha lært å beskytte seg for å reise trygt.


Den som "reiser" er til stede i to bevissthetstilstander samtidig, både

i sin egen kropp i her og nå-situasjonen og i den tidløse romreisen.

Men graden av tilstedeværelse i egen kropp vil variere.

I samfunn som er basert mye på sjamanisme (som IKKE er en

religion) - altså steder som Mongolia, Sibir etc stilles det høye krav

til en sjaman. Sjamanen må ha nok evner og kommunikasjon med

åndeverden slik at pasientene som oftest blir bedre. Det er ikke nok

å kun være en selverklært sjaman slik som i Norge.


Sjamanene var "Det helliges teknikere og mestere i ekstase." .

Skulle de kunne fly til andre verdener, trengte de ritualer.

Sjamanene var derfor også de første ritualmesterne.

Ordet sjaman skal ha sin opprinnelse i fra det tungugisk-

mandsjuriske ordet sáman, som betyr å vite eller kjenne til.

Fra Asia og de prehistoriske sibirske jegerkulturene har

betegnelsen vandret videre til kulturer med tilsvarende praksiser

i Europa, Afrika, det amerikanske kontinentet og Australia.


Religionshistorikeren Mircea Eliade mener at sjamanismen har levd

like lenge på jorda som mennesket og representerer selve ur-

metoden for å oppnå kontakt med det overnaturlige eller de

virkelighetsplan som overgår den menneskelige forståelse.

Flere verdensreligioner har overtatt mye fra sjamanismen, og

åndelige forbilder som Buddha, Jesus, Muhammed og Moses har

alle levd liv med typiske "sjamantrekk". "De var, som sjamanene,

utvalgt til å kommunisere med guddommelige krefter, de beveget

seg på andre virkelighetsplan enn det vanlige, de gikk igjennom

vanskelige opplæringsfaser i isolasjon, og de formidlet

guddommens vilje og opptrådte som helbredere," skriver Brita