top of page

Hva er sjamanisme og hva er en SJAMAN ?

Hva er sjamanisme og hva er en sjaman ?


Det er mange selverklærte sjamaner i Norge. På feil grunnlag

mener vi. Vi forklarer her hva sjamanisme er og hva en

sjaman er... og hvilken hjelp du kan forvente å få av en sjaman.


I tradisjonell sjamanisme foregår reisen til åndeverdenen i et

kosmos bestående av underverden, mellomverden og oververden.

Her får sjamanen kontakt med guder, åndehjelpere, avdøde

sjeler, forfedre eller kraftdyr. En annen metode er å la seg besette

og bli medium for en åndelig kraft. Hensikten er å hente kunnskap,

råd og kraft med seg tilbake til vår fysiske verden, for så å kunne

helbrede og veilede andre. Mystikere har gjennom tidene

formidlet opplevelser av møter med andre livsformers bevissthet,

når de selv er i en dypt endret bevissthetstilstand.


Sjamanen er broen, ofte kalt bindeleddet, mellom den fysiske

verden og åndeverden. For å dra til åndeverden bruker gjerne

sjamanen en tromme eller rasle for å endre bevissthetstilstand.

Vedkommende drar da på en trommereise til den ikke-ordinære

verden, altså åndeverden.

Oververden og underverden er to verdener som er beskyttet,

altså ufarlige verdener å fra inn i. Mellomverden er en ubeskyttet

verden og man må da ha lært å beskytte seg for å reise trygt.


Den som "reiser" er til stede i to bevissthetstilstander samtidig, både

i sin egen kropp i her og nå-situasjonen og i den tidløse romreisen.

Men graden av tilstedeværelse i egen kropp vil variere.

I samfunn som er basert mye på sjamanisme (som IKKE er en

religion) - altså steder som Mongolia, Sibir etc stilles det høye krav

til en sjaman. Sjamanen må ha nok evner og kommunikasjon med

åndeverden slik at pasientene som oftest blir bedre. Det er ikke nok

å kun være en selverklært sjaman slik som i Norge.


Sjamanene var "Det helliges teknikere og mestere i ekstase." .

Skulle de kunne fly til andre verdener, trengte de ritualer.

Sjamanene var derfor også de første ritualmesterne.

Ordet sjaman skal ha sin opprinnelse i fra det tungugisk-

mandsjuriske ordet sáman, som betyr å vite eller kjenne til.

Fra Asia og de prehistoriske sibirske jegerkulturene har

betegnelsen vandret videre til kulturer med tilsvarende praksiser

i Europa, Afrika, det amerikanske kontinentet og Australia.


Religionshistorikeren Mircea Eliade mener at sjamanismen har levd

like lenge på jorda som mennesket og representerer selve ur-

metoden for å oppnå kontakt med det overnaturlige eller de

virkelighetsplan som overgår den menneskelige forståelse.

Flere verdensreligioner har overtatt mye fra sjamanismen, og

åndelige forbilder som Buddha, Jesus, Muhammed og Moses har

alle levd liv med typiske "sjamantrekk". "De var, som sjamanene,

utvalgt til å kommunisere med guddommelige krefter, de beveget

seg på andre virkelighetsplan enn det vanlige, de gikk igjennom

vanskelige opplæringsfaser i isolasjon, og de formidlet

guddommens vilje og opptrådte som helbredere," skriver Brita

Pollan (Pollan 1994).


Sjamanens spesielle evner blir sett på som en naturlig. De oppnår

evnene gjennom en innvielse som kan være frivillig eller ufrivillig,

og i motsetning til presten i mer formelt organiserte religioner er det

derfor sjamanens personlige evner som gir vedkommende en

posisjon i samfunnet.


Selve innvielsen til sjaman kan godt starte med en ufrivillig

besettelse. Det finnes for eksempel mange historier om samer som

har blitt angrepet og besatt av noaide-gadzer, det vil si ånder og

overnaturlige vesener som valgte ut den framtidige noaiden, som

er tilsvarende det samiske navnet på en sjaman. Vi ser også at

navnet noaide er godt utvannet i disse tider.

Hva bør du, etter vår mening, forvente deg av

hjelp når du går til en (selverklært) sjaman ?


Dette er vår sannhet. 🔥

Du bør du forvente at sjamanen praktiserer sjamanistiske metoder

og ikke blander sjamanisme med alskens mulig rart innen new-age.


Forvent at vedkommende kan se og fjerne inntrengende energier

som du ikke skal ha i energifeltet ditt. Samt at det kan sees og bli

utført sjelehenting og henting av kraftdyr til deg ved behov.

Kanskje må en invaderende ånd som styrer livet ditt fjernes også

(empatisk ånde-ekstrahering).

Utøveren bør også kunne utføre seremonier for deg ved behov

samt utføre psychopump work (dvs å lede døde sjeler vekk

fra mellomverden).


Slik vi utfører en behandling

Dette er selvsagt ikke en fasit på hvordan en behandling må foregå.

Vi mener at det bør settes av god tid til en sjamanistisk behandling

fordi man ikke vet på forhånd vet hva som kan dukke opp etter at

klienten har kommet.

Det er ikke uvanlig at en behandling kan ta 2-3 timer.


Det kan dukke opp at en klient skal ha både en ekstrahering(å fjerne

invaderende energier) og ånde-ekstrahering samt en sjelehenting.

I tillegg kan vi bli informert om at klienten straks må få utført en hellig

seremoni. Vi setter derfor av god tid til klient - vi driver ikke med samlebåndsbehandlinger.

Om dette er kostbart å få utført ? Ikke hos oss, vi baserer oss kun på

donasjon for dette arbeidet (NB. donasjon er ikke det samme som

gratisarbeid). Andre behandlere baserer seg på timebetaling uten at

det er noe som helst galt med det heller.


Kan du bli en sjaman av å gå på våre kurs ?

Ja, det kan du.

Det er snakk om å være 100 % dedikert til sjamanarbeidet over lang

tid. Altså over flere år. Man må legge ned masse tid på å jobbe i tett

forbindelse med åndeverden.

I tillegg må man ha et talent for slikt arbeid.

Det er mange som lager knallgode brød hjemme uten at man

nødvendigvis må kalle seg for en baker av den grunn.


Mange liker fancy titler som kan opphøye ens samfunnsstatus.

Det ser man nok beviser av i den akademiske verden og i den

"alternative" verden. Vi betegner oss selv for sjamanistisk

praktiserende og lever fantastisk godt med det 😊


En sjamanistisk praktiserende kan alle bli men kun

et fåtall har så store evner og interesse at de bør

kalle seg for en sjaman...etter vår mening.


Commentaires


Kategorier / Tema
bottom of page